Stratejik Planlama Dairesi Yatırım Hazırlama ve İzleme Dairesi
İç Kontrol Dairesi Bütçe ve Performans Dairesi
İstatistik ve Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Kurumsal İlişkiler ve Tarifeler Dairesi
 Ulaşım Planlaması Dairesi Engelli Hizmetleri Dairesi

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü


Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı

Görevleri


1.

Bakanlık Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını koordine etmek.

2.

Bakanlık stratejik planının performans programı çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revizyon teklifini hazırlamak.

3.

Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

4.

Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan çalışmalarına Bakanlığımız adına katkı sağlamak.

5.

TBMM üyeleri tarafından verilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplarını hazırlamak.

6.

Bakanlık Bütçe görüşmelerinde sorulan sözlü soruların cevaplarını hazırlamak.

7.

Kalkınma Planları ve Hükümet Programları uyarınca oluşturulan Eylem Planlarında Bakanlığımızın ilgili ve sorumlu olduğu eylemleri koordine etmek.

8.

Kanun ve yönetmelik taslaklarına ilişkin Başkanlık görüşü bildirmek.

9.

TSE tasarıları hakkında görüş bildirme çalışmalarını yapmak.

10.

Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması çalışmalarının takibi ve koordinasyonunu sağlamak.

11.

Çeşitli Bakanlıklar tarafından hazırlanan strateji belgelerinin Bakanlığımız birimlerindeki koordinasyonunu ve görüş oluşturulmasını sağlamak.

12.IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Denetimi ve hazırlık amacıyla kurulan IMO-PERGE sisteminin koordinasyonunu sağlamak.
13.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Protokol çerçevesinde kurulan T.C. Teknik Heyet çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

14.

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) güncelleme çalışmalarını ve Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini (KEP) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi sayfasına tanımlamak

15.

Kamu Hizmet Sunumu ve Kamu Hizmet Envanteri çalışmalarını koordine etmek.

16.

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak

17.

Bakan, Üst Yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.