Yönetim Bilgi Sistemleri Projesi

Proje Konusu

Bakanlığımız bünyesinde Yönetim Bilgi Sistemlerinin kurulması.


Amaç

Veri yönetimini sağlamak üzere;

Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile, bağlı, ilgili, ilişkili, kurum ve kuruluşlarımız, diğer bakanlıklar ve kurum kuruluşlar arasında, veri paylaşımı sağlamak,

Yönetici seviyesindeki kullanıcılara planlama, kontrol, karar alma ve takip etme süreçlerinde destek vermek üzere gerekli verileri sunabilecek Karar Destek Sistemleri kurmak,

İleri istatistik, analiz ve tahminleme modelleri üzerinden gelecek projeksiyonunu oluşturmak üzere veri sağlamak.


Dayanağı, gerekçesi

Çağdaş dünya ülkelerinde yönetim bilgi sistemi uygulamaları gerek kamuda gerekse özel sektörde oldukça yaygınlaşmıştır.

Bu doğrultuda Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kuruluşlarımızın bünyelerinde yönetim bilgi sistemleri kurmaları gerekmektedir.

 

Sağladığı faydalar

Bakanlığımız yöneticilerinin karar alma noktasında ihtiyaç duyduğu stratejik değere sahip bilgilere doğru, güncel ve geniş perspektifle, anlık olarak erişebilecekleri, bu bilgilerden farklı istatistiki analiz yöntemleri kullanılmak suretiyle yeni bilgilerin üretilebileceği, bilgilerin günümüz bilişim teknolojilerinin sağladığı görsel sunum olanakları kullanılarak daha anlaşılır raporlanmasını sağlayacaktır.


Başlama Tarihi

2016


Bitiş Tarihi

2018

İşin Fazları

1. Faz: Yatırım Projeleri Takip Sisteminin Kurulması 
2. Faz: Yönetim Bilgi Sistemlerinin Kurulması

Yapılan Faaliyetler

Bakanlığımız merkez, taşra, bağlı, ilgili, ilişkili kurum kuruluşlarımızla anket çalışmaları yapılmış, toplantılar düzenlenerek birebir görüşleri alınarak mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır.

İlk faz için Teknik Şartname Hazırlanmış, yüklenici firma belirlenmiştir. 

Mevcut Durum

Yüklenici firma analiz çalışmalarına başlamıştır.

 

Planlanan Faaliyetler


2018 sonunda kurulumların yapılarak hizmete açılması planlanmaktadır.

 

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Bakanlığımız merkez, taşra ve bağlı, ilgili, ilişkili kurum kuruluşları ile diğer bakanlıklar ve kurum kuruluşlar arasında gönderilen/alınan verilerin çeşitli teknikler kullanılarak birbirleri ile entegre edilmesi, standardize edilmesi, doğrulanması sağlanıp ana sunucu üzerinde toplanacaktır. Elde edilen bu veri üzerinde çalışmalar yapılarak rutin alınan raporların daha doğru, daha hızlı alınması sağlanacak, yöneticilere karar alma noktasında destek sağlayacak verileri sunacak yada üretecek ve gelecek projeksiyonu ortaya çıkarmak için veriler üzerinde analiz çalışmaları yapılacaktır.


Proje Koordinatörü


Murat Tansel DURMUŞ.