Ulaştırma Ana Planı

Proje Konusu

Ülkemiz İçin Ulaşım Ana Planının Hazırlanması

Amaç

Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme altyapı ve hizmetlerini ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak üzere, dengeli ve teknolojik yeniliklere uygun politikalar oluşturmak ve planlamak.


Stratejik Planla İlgisi

2014-2018 Strateji Planında Stratejik Amaç 1-Hedef 1


Dayanağı, gerekçesi

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında (2007-2013)
Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında (2014-2018)

Sağladığı faydalar

Ulaşım hizmetlerinde mükemmelliği ve güvenliği esas alan politikalarla;
Milli rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak,
Stratejik ve sürdürülebilir ulaşım koridorlarının oluşturulmasını sağlamak,
Türkiye’nin altyapısını geliştirmek suretiyle kalkınmaya ivme kazandırmak,
Vatandaşın refah düzeyini yükseltmek

Ana yararlanıcı kurum, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Strateji Geliştirme Başkanlığıdır (SGB). Ayrıca, diğer yararlanıcı kurumlar Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlardır. Araştırma kurumlara ulusal ulaştırma sistemi konusunda bilinçli stratejik kararlar almak için gereken araçları sağlayacaktır.

Son olarak, bu araştırmanın sonuçlarının orta-/uzun-vadede ulusal ulaşımda yer alan iç ve dış yolculara fayda getirmesi beklendiği kadar da yük operatörlerine de fayda getirmesi beklenmektedir.

Başlama Tarihi

2013

Planlanan Bitiş Tarihi

Sözleşme tarihinden itibaren 28 aydır.

Mevcut Durum

İhale sürecinde kısa liste aşamasındadır.

Yapılan Faaliyetler

Teknik Şartname hazırlandı.
İhale ek dokümanları hazırlandı.
İhale Ön Duyurusu(PIN) ve İdari Şartnamesi(Contract Notice) yayınlandı.

Planlanan Faaliyetler

İhale kısa liste değerlendirmesini yapmak.
İhale ana değerlendirmesini yapıp firmayı belirlemek.
Seçilen firma ile sözleşme imzalayıp, projeye başlamak.

Proje Bedeli

8.150.000 Euro

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Bu proje IPA 2007-2013 Programı çerçevesinde finanse edilmektedir. Ulaştırma sektörünün bir bütün olarak gelişimi detaylı bir şekilde irdelenecek, sektördeki temel problemler tespit edilecek ve bunların çözümüne yönelik politika, strateji, hedef ve ilkeler ortaya konacaktır. Bu sorunların çözümüne yönelik eylem stratejileri ve proje alternatifleri geliştirilecek ve bunlar uygulamaya yön verecek şekilde değerlendirilecektir.

Mevcut ulaşım koşullarına göre ulusal tüm modları içeren ulaştırma modelleri geliştirilecektir. Bu modeller tüm modlarda kısa/orta/uzun vadede yolcu ve yük taleplerinin tahminlerinde kullanılacaktır ve modellerin kalibrasyonu gözlemlenen veriler ile karşılaştırılarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bu modeller ile, sosyo-ekonomik ve diğer projeksiyon verileri kullanılarak, 3 planlama dönemi (kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli) için gelecekteki ulaştırma talep tahminleri yapılacaktır. Buna paralel olarak, tüm ulaştırma türleri için (ilgili paydaşlar tarafından alınan bilgilere göre) gelecekte yapılması programlanan ulaştırma yatırım ve düzenlemeleri, modelin geliştirilmesi sırasında dikkate alınacaktır.

Paydaşların önerileri de dikkate alınarak, gelecekteki ulusal ulaştırma sistemi ile ilgili olarak ayrıntılı bir dizi öneri formüle edecektir. Öneri ve senaryolar, geliştirilen ulusal ulaştırma modelleri kullanılarak değerlendirilecektir. Daha uygun teklif ve senaryoları seçmek amacıyla çok ölçütlü değerlendirme tekniği kullanılacaktır. Nihai öneriler, mali kapasiteyi ve mali hususları incelemek amacıyla sosyo-ekonomik ve mali göstergeler kullanılarak değerlendirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti kentsel ulaştırma ana planlarının geliştirilmesine ilişkin stratejik kılavuz ilkeleri geliştirecektir.


Proje Koordinatörü

Dr.Demet CAVCAV