Yürürlüğe giriş tarihi ve Sayısı: 30.09.2014 tarih ve 50794 Sayılı Bakanlık Makam Oluru

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan:

GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- ‘’ 28/08/2007 tarihli ve 28449 sayılı Bakanlık makamı Olur’u ile yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendine aşağıdaki (1) numaralı alt bent eklenmiştir.

 “C) Yat Sınıfı

          1) Yat Kaptanı (499 GT e kadar)

           2) Yat Kaptanı  (500 GT’den 2999 GT’ye kadar)

           3) Yat Kaptanı  (3000 GT ve üzeri) “

“ D)Balıkçı Sınıfı

 

          1)Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası

          2)Balıkçı Gemisi Kaptanı

          3)Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı”

 

MADDE 2- “Aynı Yönergenin 7 inci ve 8 inci maddesinin başlığında ve metninde yer alan ‘’Yola Elverişlilik Belgesi’’ cümlesi ‘’Liman Çıkış Belgesi’’ olarak değiştirilmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Yönergenin 2 sayılı Çizelgesinin (1) No.lu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

NOT : 1.       Grup 1 : STCW II/4’e uygun eğitim almış ve seyir vardiyası tutma yeterliliğine haiz Güverte Tayfası (Gv. Lostromosu, Usta Gemici ve Gemici)

                      Grup 2 : STCW II/4’e uygun eğitim almamış ve seyir vardiyası tutma yeterliliğine haiz olmayan Güverte Tayfası (Gemici ve Miço )”

 

MADDE 4 – Aynı Yönergenin 4 sayılı  Çizelgesinin (1) No.lu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

NOT :1.    Grup 1 : STCW III/4’e uygun eğitim almış ve makine vardiyası tutma yeterliliğine haiz Makine Tayfası (Mk. Lostromosu ve Yağcı)

                    Grup 2 : STCW III/4’e uygun eğitim almamış ve makine vardiyası tutma yeterliliğine haiz olmayan Makine Tayfası (Yağcı ve Silici)”

 

MADDE 5 – Aynı Yönergenin 5 sayılı Çizelgesine ait (4) No.lu dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 4.GT/kW sınırına bakılmaksızın İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, İzmir Körfezi kullanılarak sefer yapan gemiler/feribotlar uzakyol yeterlikli kaptan/başmühendis ile donatılırlar. Diğer alanlarda gemiadamları yeterlik belgesinin “Uygulanan Sınırlamalar” bölümünde belirtilen görevlerine göre donatılacaktır.

 

 

 

MADDE 6 – Aynı Yönergenin 6 sayılı  Çizelgesi  dipnotları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÇİZELGE 6

TAM BOYU 42 m VE DAHA KÜÇÜK YOLCU MOTORU/ YOLCU GEMİSİ/GEZİNTİ TENEZZÜH GEMİSİ GEMİADAMLARI İLE DONATIMI

SEFER BÖLGESİ

GEMİ TAM BOYU

KAPTAN

BAŞMAKİNİST

TAYFA

 

GÜVERTE

MAKİNE

 

YAKIN KIYISAL

SEFER BÖLGESİ

 

24 m ve 24-42 m arası

 (42 m dahil)

SINIRLI KAPTAN

 

SINIRLI BAŞMAKİNİST

USTA GEMİCİ

 

3

24 m’den küçük

SINIRLI KAPTAN

 

USTA GEMİCİ

YAĞCI

3

 

 

KABOTAJ SEFERİ

24 m ve 24-42 m arası

 (42 m dahil)

SINIRLI KAPTAN

 

SINIRLI MAKİNE ZABİTİ

USTA GEMİCİ

 

3

24m ‘den küçük

SINIRLI KAPTAN

 

USTA GEMİCİ

YAĞCI

3

LİMAN       SEFERİ

42 m ve daha küçük

SINIRLI VARD.ZBT.

 

MİÇO

SİLİCİ

3

 

NOT:  1. Günübirlik olarak, hareket limanından 25 milden fazla açılmadan sefer yapıp, tekrar hareket limanına dönen yolcu motorları/gezinti tenezzüh gemileri Liman seferi gibi donatılır; bu donatımda yat kaptanları da kaptanlık yapabilir.

           2. Tam boyu 8 metreden daha küçük yolcu motorları/gezinti tenezzüh gemileri, sadece gemici ile donatılır.”

           3.” Liman seferi bölgesinde yolcu motorları/gezinti tenezzüh gemileri,

           -yolcu kapasitesi personel dahil 12  kişi olması,

           -12 metreden küçük olması,

           -18 GT’dan küçük olması,

           şartlarından herhangi birini sağlaması durumunda 1 usta gemici ve 1 miço ile donatılır.

4.  Liman Seferi yapan yolcu motorları/gezinti tenezzüh gemilerinde, silici yerine miço çalıştırılabilir.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönergenin 7 sayılı Çizelgesine ait  ( 2), (3 ) ve (7 ) No.lu dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Kabotaj veya Liman Seferi bölgelerinde;

a) 18 Gt den küçük balıkçı gemilerinde Gemiciler veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfaları, 50 GT’den küçük balıkçı gemilerinde Usta Gemiciler,

b) 150 GT’den küçük balıkçı gemilerinde usta gemici olarak 3 yıllık deniz hizmeti bulunan Usta Gemiciler,

c) 150 -300 GT’ye kadar balıkçı gemilerinde Güverte Lostromosu olarak 3 yıl deniz hizmeti bulunan Güverte Lostromoları,

 Kaptanlık yapabilir.

3. Liman sefer bölgesinde tam boyu 12 m’den küçük su ürünleri ruhsat tezkeresi almış Balıkçı Teknesi en az Miço veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası yada Silici ile donatılır.

“7. “Liman seferinde ve Kabotaj seferinde, köprü üstünden kumandalı 300 GT den küçükbalıkçı gemilerinde silici yerine gemici veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası istihdam edilebilir.

 

MADDE 8– Aynı Yönergenin 8 sayılı Çizelgesi ile (1), (2) ve ( 3) No.lu dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  aşağıdaki (5), (6), (7), (8), (9) No.lu dipnotlar eklenmiştir.

 

ÇİZELGE 8

YATLARIN GEMİADAMLARI İLE DONATIMI

YAT TÜRÜ

 

 

 

 

YAT

BÜYÜKLÜĞÜ

[GT]

Yeterlik

YAT KAPTANI(499 GT)

GEMİCİ

YAĞCI

TOPLAM

TİCARİ  YAT

150 GT- 500 GT’den küçük

1

1

 

1

3

 

18 GT – 150 GT’den küçük

1

1

 

2

18 GT’den küçük

1

 

 

1

NOT :

1-“Kabotaj ve Liman Seferinde 18 GT’den küçük Ticari Yatlarda Yat Kaptanı yerine Ustagemici kaptanlık yapabilir.

2-“Yakın Kıyısal Sefer ve Kabotaj Sefer bölgesinde 500 GT’den küçük ticari yatlarda Sınırlı Vardiya Zabiti kaptanlık yapabilir.”

3-“Liman seferinde Ticari Sürat Motorlarını gemici yeterliğine sahip gemiadamı sevk ve idare eder.

5-“500 GT dan küçük yatlarda Yat Kaptanı (499 GT) kaptanlık yapar.”

6-“500 GT ve üzeri ticari yatların donatımına 1usta gemici ilave edilir.”

7-“500-2999 GT arasındaki ticari yatlarda Yat Kaptanı (2999 GT) kaptanlık yapar.”

8-“3000 GT ve üzeri ticari yatlarda Yat Kaptanı (3000 GT ve üzeri) kaptanlık yapar.”

9-“Makinası  köprü üstünden kumandalı 300 GT’a kadar ticari yatlarda yağcı yerine usta gemicide çalışabilir.”

 

 

MADDE 9– Aynı Yönergenin 9 sayılı Çizelgesine aşağıdaki (6) No.lu dipnot eklenmiştir.

6- 1000 GT ve daha büyük hizmet gemileri tonajına ve makine gücüne eş yük gemileri gibi donatılır.’’

MADDE 10- “Aynı Yönergenin 13 sayılı Çizelgesine ait  (1), (2) ve (3) No.lu dipnotlar yürürlükten kaldırılmış ve yerine aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

“1.Kabotaj sefer bölgesinde sefer yapan tüm gemilerde en az GMDDS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlikli güverte sınıfı bir gemiadamı bulunması halinde telsiz zabiti aranmaz.

2. Ticari yatlarda en az bir personelin kısa mesafe telsiz operatör belgesine (KMT) sahip olması gereklidir.”

MADDE 11- “Aynı Yönergenin Ek-1’ inde yer alan  Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde geçen Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı şeklinde; aynı belgenin Özel Gereksinim ve Koşullar başlıklı bölümünün 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “Grup–1 Güverte Tayfası Gemici, Usta Gemici ve Güverte Lostromosunu, Grup–2 Güverte Tayfası ise Gemici ve Miçoyu kapsamaktadır.”

“Ordinary Seaman, Able Seaman and Boatswain are assigned under Group-1 Deck Rating and Ordinary Seamen and Deck Boy is assigned under Group-2 Deck Rating.”

“Grup–1 Makine Tayfası Yağcı ve Makine Lostromosunu, Grup–2 Makine Tayfası ise Yağcı ve Siliciyi kapsamaktadır. “

“Oiler and Donkeyman are assigned under Group-1 Engine Rating and Oiler and Wiper is assigned under Group-2 Engine Rating”

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:

MADDE 12-Bu Yönergenin;

a)3 sayılı Çizelgesinin 2 No.lu dipnotu,

b) 7 sayılı Çizelgesinin 5 No.lu dipnotu,

c)12 sayılı Çizelgesinin 1 No.lu dipnotu

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13-Bu Yönerge, Bakanlık Makamının onayı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 14- Bu Yönerge hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.